top of page

Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Bridges Network

 

1. Wie wij zijn

 

Wij zijn Stichting Bridges Network gevestigd te Amsterdam aan de Van Nijenrodeweg 594. In het kader van onze activiteiten en diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt. Op basis van de toepasselijke privacywetgeving, kwalificeren wij als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van jou verwerken zoals beschreven in deze privacyverklaring. 

 

Wij hechten waarde aan jouw recht op privacy en streven ernaar jouw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

 

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen, hoe en voor welke doeleinden wij jouw persoonsgegevens (kunnen) verwerken en aan wie jouw persoonsgegevens (kunnen) worden doorgegeven. Daarnaast bevat deze privacyverklaring belangrijke informatie over jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij raden je dan ook aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. 

 

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn deze privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie van deze privacyverklaring is beschikbaar op [www.bridgesnetwork.nl]. Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Je kunt ons ook verzoeken om een kopie van de meest recente versie van deze privacyverklaring aan je op te sturen. Indien de privacyverklaring inhoudelijk en/of ingrijpend wordt gewijzigd, zullen wij je actief op de hoogte brengen van deze wijziging en de nieuwe versie van de privacyverklaring verstrekken.

 

Attentie: Door gebruik te maken van onze diensten en onze website en door jouw persoonsgegevens met ons te delen, verklaar je ermee bekend te zijn dat jouw persoonsgegevens op de in deze privacyverklaring beschreven wijze worden verwerkt. Dit betekent echter niet dat je ‘toestemming’ geeft voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Wij verwerken jouw persoonsgegevens niet op basis van toestemming, tenzij specifiek aangegeven in deze privacyverklaring of ten tijde van de verzameling van jouw persoonsgegevens. 

 

Contactgegevens:

Info.bridgesnetwork@gmail.com

www.bridgesnetwork.nl

 

2. Van wie wij persoonsgegevens verzamelen

 

In het kader van onze diensten en activiteiten verzamelen wij persoonsgegevens van studenten en personen die zich bij ons aanmelden of die door onze partners (bijvoorbeeld advocatenkantoren, universiteiten, studie- en studentenverenigingen en/of andere organisaties) aan ons zijn gekoppeld dan wel een aandeel hebben in ons programma. 

 

3. Hoe wij persoonsgegevens verzamelen

 

Wij kunnen op verschillende manieren informatie over jou verzamelen:

 

 • direct van jou, wanneer je gebruik maakt van onze diensten of producten, bijvoorbeeld door je aan te melden voor een evenement of contact met ons op te nemen (bijvoorbeeld via e-mail, LinkedIn of via het contactformulier op onze website) of wanneer je op een andere manier contact met ons opneemt.

 • van derde partijen, bijvoorbeeld van organisaties waarmee wij samenwerken, zoals advocatenkantoren, universiteiten, studie- en studentenverenigingen en andere relevante organisaties of van jouw collega’s of medestudenten, maar ook van andere partijen met wie wij zakelijke contacten onderhouden, zoals adviseurs en dienstverleners.

 • door openbare bronnen/openbare registers te raadplegen, via sociale media of andere (openbare) platforms door eigen onderzoek.

 

4. Welke (persoons)gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze persoonsgegevens gebruiken

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;

 • geboortedatum;

 • geslacht;

 • e-mailadres;

 • telefoonnummer;

 • persoonsgegevens in de vorm van foto’s en/of beeldmateriaal; 

 • CV, werkervaring, referenties, beoordelingen, motivatiebrief; 

 • Opleiding, diploma’s, certificaten, cijferlijsten; 

 • Informatie over jouw thuissituatie, achtergrond, gezin, etc. voor zover je ervoor kiest die met ons te delen.

Waar hierna verder naar zal worden verwezen als de Persoonsgegevens.

 

Ter volledigheid, wij verzamelen tevens de volgende gegevens van studenten (die al dan niet in sommige omstandigheden kunnen worden aangemerkt als persoonsgegevens):

 • de naam van de universiteit waar de student studeert;

 • de studierichting van de student;

 • in welke fase van de studie de student zich bevindt.

Waar hierna verder naar zal worden verwezen als de Overige Gegevens. 

 

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

 

Voor de verwerking van persoonsgegevens is een wettelijke grondslag vereist. Wij baseren onze verwerkingsactiviteiten op de volgende grondslagen:

 

 1. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;

 2. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen;

 3. De verwerking is gebaseerd op toestemming.

 

Indien de toepasselijke wetgeving dit vereist, zullen wij jouw persoonsgegevens verwerken nadat je hiervoor toestemming hebt gegeven. Indien een verwerkingsactiviteit gebaseerd is op toestemming heb je het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Indien van toepassing vragen wij per relevante gebeurtenis via de website om jouw toestemming. Bijvoorbeeld voor het gebruiken van beeldmateriaal waar jij mogelijk op staat. Het intrekken van toestemming is eenvoudig en kan door middel van het sturen van een e-mail aan Info.bridgesnetwork@gmail.com

 

Indien wij voornemens zijn om jouw persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekken wij jou vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel.

 

Stichting Bridges Network verwerkt jouw Persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verwerkingsdoeleinden

Voor administratiedoeleinden (bijvoorbeeld om bij te houden wie zich hebben aangemeld voor een bepaald evenement en voor de behandeling van verzoeken om inlichtingen, feedback en klachten)

 • Verwerkingsgrondslag: (2)

Om contact met jou op te kunnen nemen indien je hier specifiek om hebt gevraagd 

 • Verwerkingsgrondslag: (3)

Om contact met jou op te kunnen nemen indien dit noodzakelijk is in het kader van onze activiteiten en dienstverlening (bijvoorbeeld om te vragen of de (contact)gegevens die wij van jou hebben nog kloppen of om je uit te nodigen voor een evenement)

 • Verwerkingsgrondslag: (2)

Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (bijvoorbeeld de wijziging van de datum van een evenement)

 • Verwerkingsgrondslag: (2)

Om je een feedbackformulier te sturen (bijvoorbeeld na afloop van een evenement)

 • Verwerkingsgrondslag: (3)

Om eventuele geschillen te behandelen, onze (rechts)positie te bepalen, te verdedigen en uit te oefenen

 • Verwerkingsgrondslag: (1)

Om (de evenementen van) Stichting Bridges Network te promoten op een van de social mediakanalen van Stichting Bridges Network of een van de partners van Stichting Bridges Network (bijvoorbeeld door het publiceren van beeldmateriaal)

 • Verwerkingsgrondslag: (3)

Om je in contact te brengen met een van onze contactpersonen / studenten of andere mensen in ons netwerk

 • Verwerkingsgrondslag: (3)

 

Stichting Bridges Network verwerkt de Overige Gegevens voor de volgende doelen:

 

Verwerkingsdoeleinden

Om bij de evenementen evenwichtige groepen te creëren, zodat studenten het meeste uit de sessies kunnen halen

 • Verwerkingsgrondslag: (2)

Om inzichtelijk te maken voor ons en onze partners welke groepen studenten wij wel en niet bereiken om zo te kunnen anticiperen op maatregelen die nodig zijn een zo brede groep (multiculturele) studenten te bereiken

 • Verwerkingsgrondslag: (2) en (3)

 

5. Delen van persoonsgegevens met derden

 

Stichting Bridges Network verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zorgen ervoor dat er, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen wanneer wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.

 

Indien nodig voor de uitvoering van een van de doelen (zie hierboven, Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens) zullen wij de Overige Gegevens van studenten delen met onze partners/contactpersonen (bijvoorbeeld aangesloten advocatenkantoren en/of universiteiten). 

 

Persoonlijke Gegevens en Bijzondere Persoonsgegevens zullen wij nooit zonder toestemming verstrekken aan onze partners. 

 

In beginsel delen wij jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen die zijn gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER). In het geval wij jouw persoonsgegevens zullen delen met een derde partij die gevestigd is buiten de EER dan zullen wij passende waarborgen treffen om te verzekeren dat de persoonsgegevens rechtmatig kunnen worden doorgegeven (bijvoorbeeld op grond van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of op grond van de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten).

 

6. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

 

Stichting Bridges Network bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaar voor zowel de Persoonsgegevens en de Overige Gegevens. Tevens zullen wij jaarlijks de gegevens verwijderen van personen die bij Stichting Bridges Network zijn aangesloten als student, indien zij afgestudeerd zijn en daarom niet meer tot onze doelgroep behoren (tenzij deze persoon aangesloten blijft bij Stichting Bridges Network in een andere hoedanigheid). Alleen indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in het geval van een geschil), zullen wij de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren.

 

7. Hoe wij persoonsgegevens beschermen

 

Stichting Bridges Network neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info.bridgesnetwork@gmail.com.

 

Verder proberen we ervoor te zorgen dat we jouw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken je daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in jouw persoonsgegevens (zoals een wijziging van je contactgegevens).

 

8. Jouw rechten en hoe je deze kunt uitoefenen

 

Je hebt (onder omstandigheden) het recht:

 • op aanvullende informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens;

 • op inzage van jouw persoonsgegevens;

 • op verbetering van jouw persoonsgegevens;

 • op verwijdering van jouw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’)

 • op beperking van de verwerking;

 • van bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens; 

 • om de gegeven toestemming in te trekken;

 • om jouw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en om die persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (te doen) overdragen (‘recht op gegevensoverdraagbaarheid’).

 

Voor meer informatie over deze rechten en de omstandigheden waaronder je deze rechten kunt uitoefenen verwijzen wij graag naar deze pagina van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/rechten-van-betrokkenen

 

Stichting Bridges Network wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info.bridgesnetwork@gmail.com.

 

Indien je gebruik wenst te maken van bovenstaande rechten, kunnen wij je vragen om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

9. Geautomatiseerde besluitvorming

 

Stichting Bridges Network gebruikt geen computerprogramma’s of -systemen voor geautomatiseerde gegevensverwerking op basis waarvan besluiten worden genomen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Bridges Network) tussen zit. 

 

10. Kinderen

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info.bridgesnetwork@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

11. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Stichting Bridges Network gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

12. Contact

 

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt omtrent deze privacyverklaring of de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via Info.bridgesnetwork@gmail.com.

bottom of page